Професионална компетентност и Психотест

Професионална Компетентност

За записване на: 088 666 0700

Удостоверението за Професионална Компетентност е необходимо за придобиване на „Карта за Квалификация на Водача“, която е задължителна за осъществяване на превоз на товари и превоз на пътници по наредба № 41 на Министерство на Транспорта Информационните Технологии и Съобщенията (МТИТС).  За записване за курс по Професнионална Компетентност е необходимо да предоставите следните документи:
Лична карта;
Свидетелство за управление на МПС
Контролен талон към свитетелството за управление на МПС (или акт)

професионална компетентност

 

Записване за курс по ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ за придобиване на Карта за Квалификация на Водача (Карта на Водача):  

тел. 088 666 0700

професионална компетентност
Нашите клиенти остават винаги най-доволни!

За записване за Психологическо изследване на водачи на МПС (Психотест), моля, посетете :www.psihotestsofia.com

Полезна информация за колегите шофьори при записване на курс Професионална Компетентност:

Провеждане на курс по Професионална Компетентност за периодично обучение е необходимо за:
• За водачи на МПС, осъществяващи превоз на пътници (категория D или D+E) датата в шофьорската книжка да е преди 10.09.2008г
• За водачи на МПС, осъществяващи превоз на товари (категории C или C+E.) датата в шофьорската книжка да е преди 10.09.2009 г.
Курса е с продължение 47 учебни часа.

Провеждане на курс по Професионална Компетентност за за начална квалификация е необходимо за:
За водачи, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство:
• За водачи на МПС, осъществяващи превоз на пътници (категория D или D+E) датата в шофьорската книжка да е след 10.09.2008г
• За водачи на МПС, осъществяващи превоз на товари (категории C или C+E.) датата в шофьорската книжка да е след 10.09.2009 г.

На база на преминатия курс водача получава удостоверение за Професионална Компетентност, на база на което подава документи в ДАИ за издаване на Карта за Квалификация на Водача / Карта на Водача

САНКЦИИ при липса на Карта за Квалификация на водача:

Чл. 176. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г.) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 месеца или с глоба от 200 до 300 лв. водач, който управлява моторно превозно средство с опасен товар без документ за необходимата професионална компетентност за превоз на този товар.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г.) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок до 1 година и глоба от 300 до 400 лв.

Научете повече и за ПСИХОТЕСТ.