Карта за квалификация на Водача

Карта за квалификация на водача

Карта за квалификация на водача е задължителна за всички водачи в Европейски съюз управляващи МПС категориите; С1, С1Е, С, СЕ,карта за квалификация на водача D1, D1E, D, DE
, както и тези, които
извършват обществен превоз или превоз за собствена сметка. Този вид обучение се въвежда според наредба на Министерство на транспорта  №41 от 04.08.2008г. Обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008г. на основание чл. 7б, ал. 5 и чл. 7г, ал. 4 от Закона за автомобилните превози , която наредба въвежда изискванията на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент.

Курсът е съставен от 2 части – теоретично обучение и практическо. Като обученията са два вида Първоначално обучение на Професионална компетентност или Периодично обучение,

НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ за Професионална компетентност

На начално обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:

  • Превоз на товари С; СЕ – след 10.09.2009г.
  • Превоз на пътници D; DЕ – след 10.09.2008г.

Продължителността на обучението за придобиване на начална квалификация е в рамките на 280 учебни часа или в курс за ускорено обучение – 140 учебни часа. След завършване на курса, кандидатите полагат изпит, който се състои от тест, отворени въпроси и решаване на два казуса.

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ за Професионална компетентност.

На периодично обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:

  • Превоз на товари С; С+Е – преди 10.09.2009г.
  • Превоз на пътници D; D+Е – преди 10.09.2008г.

За повече информация и записване за курс за Професионална компетентност се свържете с нас!!!

След придобиване на удостоврение за преминат курс за ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ, документите за издаване на КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА се подават в клон на ДАИ(Държавна Автомобилна инспекция) по местоживеене.

Ние се стремим да предоставим най-добрата услуга и условия за придобиване на Професионална компетентност за шофьори на пазаара.

Свържете се с наш представител, за записване.

Искате да получите информация за явяване на ПСИХОТЕСТ.