Професионална компетентност

Професионална компетентност за шофьори.

Обади ни се сега: 088 999 4824

Според директива 2003/59 на ЕС, касаеща квалификацията на професионалните водачи на МПС изисква водачите на моторни превозни средства, от категории и подкатегории C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D или DE, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка, да притежават карта за квалификация на водача. Начинът и условита за провеждане на курс за придобиване на Професионална компетентност са рекламентирани от Наредба 41/04.08.2008г. на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения.

Необходими документи

 • Лична карта;
 • Шофьорска книжка

Обща характеристика и съдържание на обучението

Обучението бива теоретично и практическо. След успешното завършване на курса на водаче се издава удостворение за ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ за превоз на пътници или товари. След придобиването на удостоврение водачите, подават заявление по образец до Министъра на транспорта за издаване на карта за квалификация на водача, в ДАИ по местоживеене. Към заявлението прилагат копие на удостоверението за завършен кус професионална компетентност и снимка. В срок от 30 дни на водача бива издадена карта за квалификация на водача, чийто срок на валидност е 5 години. Обучение се провежда за усъвършенстване и актуализиране на знанията на водачите на всеки пет години. Водачите преминават курс за периодично обучение преди изтичане на срока на валидност на картата за квалификация на водача. Водачи, които притежават карта за квалификация на водача, чийто срок на валидност е изтекъл, както и водачите по чл. 4 от Директива 2003/59/ЕО, които са престанали да изпълняват професията, подлежат на периодично обучение, преди отново да започнат да упражняват професията.

Изискването за начална квалификация се прилага:

 • За водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории D1, D1E и категории D или DE след 10 септември 2008 г.;
 • За водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории C1, C1E и категории C или CE след 10 септември 2009 г.
 • Водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории D1, D1E и категории D или DE преди 10 септември 2008 г., подлежат на периодично обучение.
Водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от C1, C1E и категории C или CE преди 10 септември 2009 г., подлежат на периодично обучение.

Психотест

Обади ни се сега: 088 999 4824

Изследването измерва дали качествата на кандидата съответстват с изискванията към желаната за продобиване от него категория – C , C1, D, D1 или професионална група – таксиметров водач (психотест за такси). Чрез теста се изготвя вероятна прогноза на психологическата годност на кандидата, която е валидна за 3 годишен период от датата на изкарване на психо теста.

 • За придобиване на категориите С, D и подкатегории С1 и D1, Ттб (Тролейбус), Ттм(Трамвайна мотриса).
 • За придобиване на правоспособност, след като е отнета шофорската книжка, поради отнемане на контролните точки; (чл. 157 ал.4 от ЗДвП)
 • За шофьори на таксиметров автомобил.
 • За професионални шофьори на автомобили за обществен превоз на пътници или товари.
 • При временно отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква “а” от ЗДвП.
 • За водачи, лишени от право за управление на МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП или основание чл. 343 от Наказателния кодекс (за алкохол).
 • За дългосрочно пребиваващи чужденци в България и български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, когато по чл. 162, ал. 4 ЗДвП свидетелството се заменя с българско.

Всяко лице има право на три явявания на изследване за психологическа годност в рамките на 12 месеца. При отрицателно заключение от първото явяване, изследваното лице има право на второ психологическо изследване в срок до шест месеца от първото явяване, в същата лаборатория.

При отрицателно заключение от второто изследване, лицето има право на трето, експертно изследване в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок до шест месеца след второто изследване, намираща се в гр. София, ул. „Генерал Гурко“ № 5.

При отрицателно заключение и от третото изследване, както и при неявяване в срока за второ или трето психологическо изследване, лицето има право на ново изследване не по-рано от една година след първото изследване.

Необходими документи за записване за Психотест

Обади ни се сега: 088 999 4824

 • Лична карта – оригинал за справка. При отнета шофьорска книжка – оригинал за справка и копие;
 • Свидетелство за управление на МПС, ако има такова, и контролен талон към него – оригинал и копие;
 • Акт за административно нарушение или наказателно постановление, обжалвано по съответния ред и копия от тях;
 • При отнета шофьорска книжка – копие от заповедта за отнемане на свидетелството, от съдебното решение (ако има такова) и удостоверение/заверка от МВР за изтърпяно наказание;
 • Чужденци или български граждани с чуждестранно свидетелство – паспорт или лична карта и копие от страницата на българския документ за самоличност с постоянния адрес.

Карта за квалификация на Водача

Обади ни се сега: 088 999 4824

Карта за квалификация на водача е задължителна за всички водачи в Европейски съюз управляващи МПС категориите; С1, С1Е, С, СЕ,карта за квалификация на водача D1, D1E, D, DE , както и тези, които извършват обществен превоз или превоз за собствена сметка. Този вид обучение се въвежда според наредба на Министерство на транспорта №41 от 04.08.2008г. Обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008г. на основание чл. 7б, ал. 5 и чл. 7г, ал. 4 от Закона за автомобилните превози , която наредба въвежда изискванията на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент.

Курсът е съставен от 2 части – теоретично обучение и практическо. Като обученията са два вида Първоначално обучение на Професионална компетентност или Периодично обучение,

НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ за Професионална компетентност

Обади ни се сега: 088 999 4824

На начално обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:

 • Превоз на товари С; СЕ – след 10.09.2009г.
 • Превоз на пътници D; DЕ – след 10.09.2008г.

Продължителността на обучението за придобиване на начална квалификация е в рамките на 280 учебни часа или в курс за ускорено обучение – 140 учебни часа. След завършване на курса, кандидатите полагат изпит, който се състои от тест, отворени въпроси и решаване на два казуса.

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ за Професионална компетентност.

На периодично обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:

 • На периодично обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:
 • Превоз на пътници D; D+Е – преди 10.09.2008г.
 • За повече информация и записване за курс за Професионална компетентност се свържете с нас!!!

  След придобиване на удостоврение за преминат курс за ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ, документите за издаване на КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА се подават в клон на ДАИ(Държавна Автомобилна инспекция) по местоживеене.

  Ние се стремим да предоставим най-добрата услуга и условия за придобиване на Професионална компетентност за шофьори на пазаара.

Свържете се с нас

ЗА ЗАПИСВАНЕ

088 999 4824